پرپیکس A

ضدعفونی کننده سطوح

مناسب برای قبل از بارگیری سردخانه ها

 

پر قدرت، بدون ایجاد مقاومت میکروبی و دوستدار محیط زیست

 

پرپیکس توانایی از بین بردن کلیه میکرو ارگانیسمها شامل ویروسها . باکتریها . کپکها و مخمرها دارد . این ترکیب بسیاری از گروهای عملکردی سلولی و بین سلولی شامل پروتئین ها و آنزیمهای موجود در میکرو ارگانیسمها و ویروسها را اکسید و غیر فعال می سازد.