محصول منحصر به فرد پرپیکس

پر قدرت، بدون ایجاد مقاومت میکروبی و دوستدار محیط زیست

پرپیکس توانایی از بین بردن کلیه میکرو ارگانیسمها شامل ویروسها . باکتریها . کپکها و مخمرها دارد . این ترکیب بسیاری از گروهای عملکردی سلولی و بین سلولی شامل پروتئین ها و آنزیمهای موجود در میکرو ارگانیسمها و ویروسها را اکسید و غیر فعال می سازد.
در اثر اکسیداسیون باندهای پروتئینی . دیوار سلولی پاره شده و به علت اکسیداسیون آنزیمها . فعالیت بین سلولی از بین می رود.

فارماکودینامیک

پرپیکس در رده ضد عفونی کننده های سطح بالا قرار داشته و قابلیت از بین بردن کلیه اجرام میکروبی در طیف وسیع بدون ایجاد مقاومت میکروبی را داراست .

روش تهیه محلول رقیق:

ضدعفونی سالن ها پس از شستشوی اولیه به روش اسپری ۱:۴۰۰ (۲۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب)

موارد مصرف پرپیکس